Reklamacje i Zwroty

Reklamacje

E-posciele.pl Robert Gajek  jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Sklepu towaru bez wad fizycznych i prawnych. Ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

 

Reklamacje należy składać na piśmie w dowolniej formie, bez konieczności korzystania z  formularza, można na adres E-posciele.pl Robert Gajek ul. Kraszewskiego 31/13 lub na adres mailowy biuro@e-posciele.pl

 

Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu towaru.

 

E-posciele.pl Robert Gajek  rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

   

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

W razie zaistnienia sporu Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, bądź uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

 

Klient będący Konsumentem może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u powiatowych rzeczników konsumentów.

 

Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

 

Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

 

Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:

 

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 

W razie jakichkolwiek pytań związanych z pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów zachęca się również do kontaktu bezpośrednio z E-posciele.pl Robert Gajek


 
Zwroty

Wszystkie produkty oferowane w sklepie e-posciele.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru drogą wysyłkową, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, art. 27).

Oświadczenie od odstąpienia umowy  można składać na piśmie lub bezpośrednio na adres mailowy biuro@e-posciele.pl  w dowolniej formie, bez konieczności korzystania z  formularza. 
Odesłany produkt 

 

Zwrot proszę wysyłać na adres: Robert Gajek ul. Kraszewskiego 31/13, 05-800 Pruszków.

 

W przypadku zwrotu, zwracany produkt musi być nienaruszony, nieużywany, oryginalnie zapakowany (włącznie z nienaruszonym opakowaniem fabrycznym).

Zwrot pieniędzy dokonujemy po oględzinach zwróconego towaru, który nie może być zniszczony ani nosić śladów użytkowania, na konto podane przez Klienta, w terminie do 5dni od momentu otrzymania zwrotu towaru, lub 10 dni roboczych w przypadku zwrotu przy użyciu przekazu pocztowego.